Thomas de Boer: Árnyak a fedélközben – 1. részlet

1.

Csendes kora reggel, se nyüzsgés, amit várt az em­ber, se gépzaj vagy lárma, ami ilyenkor a meg­szo­kott. Csak a sirá­lyok visongtak a dokkokon túl. A kikötő­ben egy lel­ket sem lehetett látni. A hajók a fél­homály­ban kísér­teties nyikorgással föl-le hin­táz­tak a hideg hullámokon. Az olaj és nyers hal szaga azért ott lebe­gett körü­löttem, ha más­ból nem, eb­ből érezni le­hetett, hol va­gyok.

– Biztos ide akart jönni? – kérdezte a taxisofőr pénzér­mét pör­getve az ujjai között – Ez egy halászkikötő, aligha ta­lálja itt azt a régi gőzöst, amit ke­res.

– Ezt a címet kaptam – fürkésztem a lehajtott ablakon át a messzi hajók körvonalait – Itt kell len­nie vala­hol! Legalábbis – sóhajtottam – bízom benne.

– Akkor kellemes keresgélést Mr. Stone! – markolta meg a kormánykereket, s dübögtette lábát a gázpe­dálon – Ha esetleg mégsem találja, hívjon és visszajövök magá­ért!

Kiszálltam a kocsiból. Kevés poggyászommal lepar­koltam a törede­zett betonút kátyúi között, s mozdu­lat­lanul néztem vé­gig az autó távozását. Miu­tán el­hajtott még na­gyobb lett a csend.

Lecammog­tam a dokkig, ahol tépá­zott vitorlá­sok, kopott csó­na­kok ringatóztak magányosan és büdösen.

– Mért nincs itt senki? – kiáltottam el magam dühö­sen és ki­ábrán­dultan.

– Mert hajnalban kihajóztak! – harsogott vissza va­laki kissé gúnyosan.

Kisvártatva a sötétből tépázott külsejű férfi lé­pett elő. Szá­já­ban szivar lógott, torzonborz fejét füg­göny­ként ölelte át a szürke füst.

– A halászok korán kelnek – közölte – mind úton van­nak – intett a nyílt víz felé, miközben velem szembe battyogott – Ezek a ha­jók használ­hatatlanok, azért nem vitték el. Tod va­gyok – nyújtotta koszos te­nyerét, miután lehorgonyozott a padka mellett – a kikötő gond­noka.

– Thomas Stone – mutatkoztam be – Nem a halászo­kat ke­re­sem, hanem a Gróf nevű gőzöst, ami el­méle­tileg innen fut ki az óceánra.

– Persze… – morgott miközben feje búbját vaka­rászta – Sejthettem volna. Maga is az úri né­pek közül való – gyűjtötte össze nyálát szájában.

Tartottam tőle, hogy a nem túl kellemes zuhannyal engem kíván beteríteni. Szerencsére úgy döntött, inkább lenyeli.

– Nem. Egészen más okból vagyok itt. Mondja – fúr­tam mélyen tekintetem a szemébe – jó helyen já­rok?

– Igen – fújt körbe szivarfüsttel – Át kell mennie a ki­kötő túlsó oldalára. Nagyjából há­rom­száz méter. Ott áll. Gróf. Ha ad egy ötöst mutatom az utat és vi­szem a holmiját.

2.

Elfogadtam az ajánlatát, no nem azért, mert ma­gam­tól nem tud­tam volna megbirkózni szerény cso­ma­gom ci­pelésével, in­kább a társasága jött jól. Leszá­moltam a te­nyerébe öt dol­lárt, s komóto­san elindul­tunk a cél felé.

A nap már a hori­zonton állt, vörös fénnyel áztatta köbre a tajtékos hullámokat. A ki­kötő távoli szegletében csa­logató lát­vánnyal bontako­zott ki az álomgőzös. Arra­felé sem volt nagy a nyüzsgés.

– Úgy látom nem verték nagydobra ezt az utat – tana­kod­tam, miközben igyekeztem kikerülni a beton kátyúi­ban meg­dagadt olajtócsákat.

– Miért? – nézett rám értetlenül – Azt hitte, vörös sző­nye­gen kell sétálni katonazenekarral a jobbján?

– Nem éppen, de nagyobb felhajtásra számítot­tam. Úgy gondoltam néhány újságíró, esetleg lesi fotós megjelenik vala­hol.

– Biztos megjelentek volna – sóhajtott – de jól sejti Mr. Stone, valóban nem lett kikürtölve az egész vi­lág­nak. Azért ide, az isten háta mö­götti kikötőbe ter­vez­ték az indulást. Ki­zárólag az arra érdemes em­be­rek jutottak jegyhez, ugyanis korlá­tozott szám­ban fo­gadtak utasokat. Nem akar­ták túlli­hegni ezt az egé­szet.

– De miért?

Megálltunk és mélyen a szemembe nézett. Fénylő kék te­kinteté­ben az óceán hullámait véltem kirajzo­lódni.

– Mert ha nem bírja ki az utat ez az ócskavas, és vala­hol el­süllyed – jelent meg ajkán alig észrevehető mosolya – akkor az sem kerül be a köztu­datba.

– Most aztán megnyugtatott!

– Akkor jó, az volt a célom.

A fehér gőzös büszkén húzta ki magát a kikötő vi­har­vert hajói között. Gigászi mérete rendre utasí­tóan maga­sodott a mellette zsebkendőnyi méretűre zsugo­rodott vitorlák kö­ré­ben. Akár az egykori titáni hajó kicsi­nyített mása hintá­zna ve­lem szem­ben.

– Megérkeztünk – közölte a feljáróhoz érve, s azonnal meg­vált holmimtól. A földre dobta, mint aki jól végezte dol­gát – Íme, a hajója!

Könnyű kézipoggyásszal a lassan felívódó félho­mály­ból öl­tönyös férfi alakja tűnt elő. Felsietett a gő­zös híd­ján, s néhány másodperccel később összeolvadt a magasban ka­vargó füst marta köddel.

Rövid ideig tartó ámulatomból a pasas erőteljes lökésé térí­tett észhez.

– Nos? – forgatta szemeit.

– Köszönöm a segítséget – emeltem föl tás­ká­mat – Nem ke­vésbé a társaságát.

– Mr. Stone – markolt a vállamba – Hallottam már ezt a ne­vet. Mondja, honnan ismerem magát?

– Ha lesz ideje – fejtettem le az izmos kezet – fi­gyelje a hí­re­ket! Ha mégis el­süllyedne ez a hajó, előbb-utóbb bizto­san megtudja.

Némi erőltetett mosoly kíséretében elindultam fel­felé, mi­közben Tod újabb szivarra gyújtva beleveszett a messzeségbe. Va­lahol a távolban, hol a fények megtörtek a horizont fe­lett, az ég és a víz káprázatos varázsa – akár kéklő óriás he­gyek – a szél szárnyain egybeol­vadt.

3.

A fedélzeten vasalt tengerészöltönyben és lapos tá­nyérsap­kában termetes férfi állt moz­dulat­lanul, jóízű vigyorral száján. Egyenruhájában büszkén megfeszült, s akkor olvadt fel fa­gyott állapotából, mikor elé lép­tem. Vastag fekete ba­jusz-sza­káll együttese fél arcát befedte.

– Jó reggelt! – köszönt rám, s valamelyest megha­jolt – Üd­vözlöm ezen a csodá­latos napon, Matt Belinger va­gyok a hajó kapitá­nya.

Csak a papagáj hiányzott a karjáról, de kövér test­alkata, zsír­párnákkal vértezett felsőteste – kivált­képp két húsgombóc válla – ezt szükségtelenné tette.

– Viszont kívánom – biccentettem illedelmesen – A ne­vem Thomas Stone.

A hajó ura felnyitotta hóna alatt szorongatott köny­vét, s lel­kesen a tanulmányozásába mélyedt. Cél­tala­nul kuta­tott, lapo­zott, dünnyögött. Valószínű­leg se­hol sem ta­lálta, amit ke­re­sett.

– Hmm, hmm… – emelte fel fejét, s mért körbe alapo­sab­ban – Sajnálom Mr. Stone, de nincs a neve az utaslistán. Bá­torkodha­tok megkér­dezni – vette lejjebb hangerejét – ugye maga az a Thomas Stone? Az író?

– Az vagyok.

– Akkor nem lehet – tanakodott – hogy valamelyik írói ál­nevén fog­lalt he­lyet, de elkerülte a figyel­mét?

– Nem – közöltem csöppnyi lehangoltsággal – Valójában nem foglaltam helyet. Mr. Jerry Nel­son kérésére érkez­tem. Ő a hajó egyik tulaj­do­nosa…

– Tudom ki ő – szakított félbe immá­ron megemelt hanggal – Akkor hívjuk ide! Re­mél­jük, valóban igazolni tudja az ön ál­lítását Mr. Stone, és ezt az egész szituá­ciót kellemet­len félreér­tésként könyvelhetjük el.

Bár modora barátságosnak tűnt, azért hangjában fel­fe­dezni véltem némi ellenszenvet.

Hivatni sem kellett – társult mellém csipetnyi sze­rencse – nagy láda mögül két hölgy társasá­gában tűnt fel apám régi ba­rátja, s önelégült fejjel – mint ifjú ko­rom­ban – tu­domá­somra adta, megint akadt egy-két jó fogás a hor­gára.

4.

  Thomas! – kiáltott, s keblemre borult, mint anya már tíz éve nem látott gyermekére – Köszönöm, hogy el­jöttél!

– Mr. Nelson – szólalt meg Belinger a háttérből vissza­fo­gottan – van itt egy kis prob­léma – ütögette ujjával a napló lapját – Mr. Stone nevét nem találom a listán, pedig már két­szer átgöngésztem az egészet.

– Semmi baj kapitány, ő az én vendégem.

– Hát pont ez az – nyilvánította ki nemtetszését – Nincs felírva, így nem tudunk neki fel­sze­relt kabint adni. Mégis hol szállásoljuk el?

– Az enyémben. Én nem tartok önökkel. Saj­nos gondjaim támadtak, így maradnom kell.

– Értem uram! – túrt bele dús szakállába – Elnézést a kel­lemetlenségért Mr. Stone – nézett a szemembe nem túl nagy bűnbánattal.

Legyintettem.

Belemarkoltam Jerry vállába az átlagos barátinál na­gyobb erővel bízva abban, hogy önállóan rájön: titkos ügyködésétől nem lettem elragadtatva.

Tekintetéből úgy tűnt kapizsgálja.

– Mégis mi ez az egész? – húztam félre tisztes távol­ságba a ka­pi­tánytól és suttogóra vettem hangom – Miért nem jössz, és miért kell nekem mennem he­lyetted?

Cigarettát vadászott elő felöltőjének zsebé­ből, nem gyúj­totta meg, tekergette az ujjai kö­zött némi nyugta­lan­sággal, míg el nem tört.

– Gondjaim vannak – hajolt közel a fülemhez, s hají­totta el a hasznavehetetlenné vált kelléket – a rész­vé­nyeim a fejük te­tején állnak. Befektetői taná­csot hívtak össze ma délutánra. Ott kell lennem – szuszo­gott – Mi­vel nem me­gyek az útra, nem akartam, hogy az em­berek bizal­matlanok legyenek, akár ön­magam, akár a hajó felké­szültségét illetően. Már kö­zöltük velük, hogy te jössz! Hiteles ember kel­lett, akit ismer­nek, aki­ben bízhat­nak, és mikor meg­tudták, hogy az író Stone-ról van szó, kifejezetten örültek a hírnek. Sok rajon­gód van itt! Akár összekötheted a jót a hasznossal, és nyélbe üthetsz egy felol­vasóestet.

– Nagyszerű – dünnyögtem a lelkesedés csekély je­lét se mu­tatva – Viszont azt nem értem, ha az embereknek említetted a jöttemet, miért hagytad ki a kapitányt? Eléggé kínos volt ez a szituáció.

– Nyugalom – legyintett, s rögtön elterelte a szót – Frank veletek megy – tette hozzá – Majd ő tartja a fron­tot.

– Ki az a Frank?

– Frank Delmond, a másik tulajdonos. Kettőnké ez a hajó.

– Nem tudom – zsörtölődtem – Alaposan elment a kedvem az egésztől.

– Lazíts már! – csapott a vállamra hasonló erővel, mint ahogy korábban az övébe markoltam – Ez egy luxus­hajó, ne­kem elhihe­ted! Jól fogod érezni magad! Hét nap ki­kapcsoló­dás nem árt meg. Segítened kell! – pró­bál­kozott némi kö­nyörgést bele­csem­pészni mondani­va­lójába – Ha be­fuccsol ez a ha­jóút, minden pénzemnek oda.

Feleslegesnek tartottam, hogy húzzam az időt.

– Rendben – könyörültem meg rajta – De ne feledd, az adósom le­szel, és az első adandó alkalom­mal behajtom raj­tad! Nincs kibúvó!

– Ez természetes! – jött vissza a jókedve – Most menj, pa­kolj le, nézz körül, érezd jól magad! Mr. Belinger – ki­áltott a ka­pitánynak – Kérem, mutassa meg a bará­tom­nak a kabint!

Jerry Nelson, akár egy táltos, az egyik pillanat­ban még a sze­mem előtt volt, amint a korábban leparkol­tatott hölgye­ket kutatja a fedélzeti ládák között. A má­sikban vi­szont már nyo­mát se láttam a hajón. Mintha a baljósan feltá­madó hideg szél ölén hagyta volna maga mögött a kikötőt. Ez­alatt a kapi­tány hor­dárt hívott, pontosabban egy fia­tal, aligha húsz éves, az időjá­ráshoz képest alulöltö­zött fekete bőrű lányt, aki a lejá­rat előtt szobrozott cso­magommal fel­pa­kolva, s gyer­meki tekin­tetével igye­kezett elkapni pillantá­saimat.

– Mr. Stone! – szólított meg, amikor összenéztünk – Jöj­jön, kérem, megmutatom a kabinját!

5.

 A lágy hang és kecses léptek tulajdonosa megvárta, míg mellé érek, előírt mosolyt erőltetett arcára, s mint va­lami kö­telező kelléket végig magánál tar­totta. Bemen­tünk az elő­térbe, le a lépcsőn, ahol szerte­ágazó fo­lyosórendszer központja­ként be­rende­zett csil­logó-vil­logó, vörös szőnyeg­gel borí­tott szűk csar­nok fogadott. Jobbra indultunk, lábam alatt bár­sony, fe­jem felett ara­nyozott díszű mennyezet. A falon végig kor­társ alkotók festmé­nyei teremtettek hangula­tot a színes lám­pákkal megvilágított te­rü­letre. Egyáltalán nem volt olyan érzé­sem, hogy hajón vagyok.

Akár a négycsillagos szállodák, nem túl tág és lakrészek­kel bezsúfolt fo­lyosószár­nyát dekorá­ciókkal igye­keztek luxus­kül­le­művé alakítani. Nagyjá­ból tíz­méte­renként egy-egy boltív állt egymással szembe. Kis tárolóju­kon műanyag lombú, ősrégi szobanövények porosodtak megkí­mélve a ki­száradás és túl­öntözés prob­lémáitól. Azt, hogy mitől éreztem mégis vi­rágil­latot, betudtam néhány ol­csó, palac­kos légfrissí­tő­nek.

Pár lépés után megálltunk.

– Ez az öné – mutatott a hetes számmal jelzett aj­tóra. Zse­bébe nyúlt, keresett-kutatott, majd elő­ko­torta a meg­felelő kul­csot. Táskámat, lehají­totta a pad­lóra, ügyetlenke­dett a zár­ral, végül kitárta előt­tem lak­osztályom vastagon lakkozott aj­taját. Friss búorillat áradt ki.

– A nevem Daniella – közölte családnevének szi­gorú kizá­rá­sával – Ha bármi gondja lenne, keressen nyu­god­tan!

– Rendben – vettem magamhoz földre hányt holmi­mat.

A nő elindult visszafelé, én pedig beléptem abba a bi­zonyos álomkabinba. Mindössze a felsze­relé­semtől tudtam meg­válni nyu­godtan. A körülné­zés vá­ratott ma­gára, mert vissz­hangos csattanás és hozzá társuló rekedtes kiabálás sza­bott gátat a szemlélődés­nek. A fo­lyosó, akár a hábo­rús öve­zet – döngött a súlyos léptek erejétől, meg­fagyott légtere a géppus­katűznyi ká­romko­dástól.

Kíváncsiságon erősebb volt ámula­tomnál. Vissza­tér­tem a küszöb túloldalára, hogy fényt derít­sek a nem várt esemé­nyekre.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 6.1/10 (16 votes cast)
10 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Tetszett! 🙂
  A szereplőket élőnek érzem (talán a főszereplőről kicsit több infót vártam volna, mert róla eddig kb. annyit tudtunk meg, hogy író, de a jelleméből talán semmit nem ismertünk meg).
  A környezet bemutatása valós, szinte én is éreztem a hal szagát. 😀
  Gratulálok! 🙂

 2. Kedves Thomas!
  Gratulálok a kikerüléshez!
  Mikor elkezdtem olvasni a részletet, arra gondoltam, hogy ebből kikerekedhet valami jó sztori, de a végén egy kicsit csalódott voltam. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet még jó történet belőle, de ebből a részletből alig tudtam meg valamit. Ha a címből nem érezném azt, hogy krimiféle lesz, a részlet alapján még az sem lenne világos.
  Egyébként semmi bajom a lassan kibontakozó regényekkel, csak, mivel igen keveset látunk a történetekből, jól esne már az elején egy kis izgalom:))(Ez persze nem igazi hiba, mivel nem te határoztad meg, mennyi kerüljön ki.)
  Ami még zavart egy kicsit, hogy sok helyen nem használtál névelőt, ami egyszer-kétszer elmegy, de nekem itt már soknak tűnt, meg időnként a vonatkozó névmásoknál zavaró volt, hogy lehagytad az „a” betűt, pl. „ahol” helyett „hol”, szerintem gördülékenyebb lett volna. Egyébként a többi leírás nagyon tetszett, a karakterek is rendben voltak, az érdeklődésemet mindenesetre felkeltette.
  Remélem, a továbbiakban beindul a történet, és mi is olvashatjuk:)
  Sok sikert!

 3. Kedves Thomas!
  Nagyon tetszettek a leírások. Sikerült igazán élő „szagos” környezetet megalkotnod. A szereplők is érdekesnek bizonyultak, bár a részlet vége felé már vártam, hogy beinduljanak a dolgok. Ezek szerint még tovább kell várnom rájuk 🙂

 4. Végre felnőtt mese került elénk. (Nem mintha haragban lennék a gyermek mesével, de egyszerre sokat kaptunk.) Örömmel vettem. Némi szerkesztői segítség után, ebből jó krimi vagy valami ahhoz hasonló kerekedhet. Remélem, így lesz.
  Sok sikert!

 5. Kedves Thomas!

  Ebből a részletből valóban nem derült ki sok minden, de életszerű és figyelemfelkeltő. A leírásokkal nem estél túlzásba, szépen adagoltad őket. Nem éreztem unalmasnak. 🙂 Várom a folytatást és az események beindulását!

 6. Kedves Thomas!
  Sajnos kénytelen vagyok némileg ellentmondani az eddigi hozzászólóknak. Nehéz szívvel teszem, de muszáj kritikai észrevételeimnek hangot adni. Pedig Demeter Attila kifejezését kölcsönvéve, sok gyermekmese után szinte már kiéhezetten vártam egy jó kis felnőttmesére, főleg hogy az krimiféle vagy valami hasonló.
  Másokkal ellentétben nem érzem életszerűnek a kezdést, hacsak nem a leíró részekről van szó, mert azok valóban jók. Két jelenet is elkoptatott és erőltetett. Először a kissé torzonborz kikötői gondnok (?) átlátszó ijesztgetése, majd pedig a tulajdonos váratlan, és hanyagul megindokolt otthonmaradása váltott ki belőlem fejcsóválást. Az ilyen szituációk legfeljebb paródiákban állják meg a helyüket, éppen azért, hogy rámutassanak a zsáner elkoptatott közhelyeire.
  No, persze még ez a regény is lehet egyfajta paródia, mert jól láthatóan törekszel a könnyed, humoros hangvételre. A törekvéssel szemben a könnyedség helyett nekem inkább az jön le, hogy panel-poénokkal akarsz biztosra menni.
  Aki nem olvasott sok Leslie L. Lawrence-t, annak talán nincs erős utánérzése, nekem viszont van, módfelett erős az a „feeling”.
  Remélem, a következőkben kevesebb okom lesz elégedetlenkedni, mindenesetre kíváncsi vagyok, hogyan folytatod a sztorit.
  A kikerüléshez pedig természetesen gratulálok!

 7. Köszönöm mindenkinek, aki belenézett, elolvasta, illetve hozzászólt.
  Ha a részletet egy kicsit tovább engedik, körvonalazódott volna miről fog szólni, és ki a főhőse. Sajnos úgy néz ki, csak ennyi fért a keretbe. Vannak hibáim, és valószínűleg még lesznek is, de igyekszem ezekre odafigyelni.
  Kedves Mason!
  Jó dolog ellent mondani másoknak. Az „ellentmondás” hasznos tud lenni, mivel eszébe juttatja az embernek, hogy nem szabad elbíznia magát. Nem tudtam egy tökéletesen megírt regényt tárni elétek, én csak –mint sokan mások rajtam kívül- éltem a pályázat adta lehetőséggel, hogy mutassak valamit.
  Ki így látja, ki úgy, ennyit tudtam mutatni. De nekem már ez is megérte.
  Köszönöm, és további jó olvasgatást mindenkinek.

 8. Kedves Thomas!
  Nem olvastam Mason hozzászólását, de nekem is Leslie L. Lawrence ugrott be. Úgy érzem, még keresed a saját hangod és korábbi olvasmányélményeid erősen hatnak a stílusodra. Ez nem baj, azt hiszem, mindenki, aki írásra adja a fejét, ösztönösen merít más íróktól. Nehéz teljesen egyedit és újat mutatni. A történet érdekesnek ígérkezik, én várom a folytatást. 🙂

 9. Én olvastam Mason hozzászólását, és ettől függetlenül tényleg hasonlít kicsit LLL. stílusára, de ez nem baj. Annak idején a Mester (Laci bácsi) szinte összes könyvét elolvastam, és rám is erősen hatottak az írásai, tulajdonképpen az Ő munkássága vitt rá erre az útra. Kicsit rá is gyógyultam az Öregre, és csak az ő könyveit faltam éveken keresztül, aztán elkezdtem mást is olvasni (King, Nesbo, Bukowski, ect.) és valahogy úgy érzem, most már kezd formálódni a stílusom, de még nagyon csak az út elején járok. Szóval szerintem te is jó úton haladsz…. 🙂 Hogy valami hasznosat is írjak, nekem tetszett és jól olvastatta magát. A kicsit indokolatlan és mostanában divatos „s” engem kicsit megakasztott, mint ahogy a „jöttömet” is kicsit életidegennek tűnt, de ezek apró dolgok, és lehet, hogy csak nekem tűnnek annak. Gratulálok a kikerüléshez, sok sikert, és bocsánat a szófosásért! 😀

 10. Nekem is tetszett. Különösen jók a leírásaid, szuperül elém festetted a környezetet.
  A párbeszédek is életszerűen, nem erőltetettek, bár kicsit zavart a központozás hiánya, és a sok lemaradt vessző.
  A cím sokat sejtető, ezzel együtt nem éreztem most annyira hiányát annak, hogy nem derült ki sok mindent. A történést be kell vezetni, ezt időnként nem lehet elkerülni. Nem mindenhol működik a „durr a közepébe” módszer. Szerintem sejtettél eleget ahhoz, hogy érdekeljen a folytatás.
  Szóval gratulálok, és várom a következő részt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük