Kae West: A démon és a papnő – 1. rész

– A testvérek elszörnyedten álltak meg a leány holtteste felett. Rettenetes esküt tettek, hogy soha többé nem oltanak ki egyetlen életet sem, még azért sem, hogy a sajátjukat mentsék…

Az ifjú tekintete elkalandozott a könyv lapjairól, ki az ablakon, mintha a derűs tavaszi kert látványában próbált volna békére lelni.

– Kint is folytathatjuk, ha szeretnéd, Valian.

Egy fehérbe öltözött, hatvan év körüli asszony szavai törték meg a csendet, aki a szoba túlsó végében lévő hintaszékben ücsörgött, és egy félkész köpönyeget szegett be. Valian restelkedő pillantást vetett felé.

– Bocsáss meg, Anira úrnő, nekem ez most nem megy.

Becsukta a könyvet, és felállt, hogy mély sóhajjal az ablakhoz lépjen. A rendház vezetője elmosolyodott, de nem szólt. A kézimunkája fölé hajolt megint, és hagyta, hadd birkózzon az emlékeivel a védence.

Akárki láthatta, aki csak egy pillantást is vetett Valianra, hogy különös szerzet. Ő démonnak mondta magát, bár ez a szó mást jelentett Mordiniumban, mint amilyen értelemben ő használta. Nem volt emberi lény, és ez meg is látszott rajta. Szálas termete, dagadó izmai ugyan bármelyik képzett harcoséi is lehettek volna, aki sok órát töltött a fegyverteremben vagy a harcmezőn, hófehér bőre és nagy, ferdén metszett szeme azonban idegenségről árulkodott. A füle is túl keskenynek és kicsinek tűnt, mégis sokkal jobban hallott vele, mint bármelyik ember.

– Mi történt a testvérekkel? – kérdezte hirtelen.

– Tartották magukat az esküjükhöz, akárcsak az utódaik.

– Akkor ez nemcsak legenda, ugye?

– Ki tudhatja azt manapság? – felelte bocsánatkérő mosollyal a rendházfő. – Nem sokat tudunk azokról az időkről. Azt mondják, a három fivérből lettek később a Szolgálók, de az ő létezésükre sincs semmiféle bizonyíték. – Felkelt, odalépett az ifjú mellé, és ő is kinézett az ablakon. – Ettől még a történetben ott rejlik az igazság magva.

– Hogy nem szabadna ölni, még önvédelemből sem – jegyezte meg keserűen Valian.

– Hogy meg lehet változni, bármit is vétettünk korábban.

Valian hallgatott egy darabig. Nem úgy tűnt, mintha képes lenne vigaszt nyerni ebből az egy mondatból.

– Olyan borzalmakat tettem, Anira úrnő, amiket te el sem tudsz képzelni – mondta végül. –  És nemcsak én, hanem mindazok, akik a fajtámba tartoznak. Azért zárták el a világunkat már réges-rég, hogy ne törhessünk rátok, mert védtelenül állnátok a kegyetlenkedéseink előtt, és hidd el nekem, egymást sem kíméltük soha…

Anira megfogta az ifjú kezét az ablakpárkányon.

– A szellemek nem számoltatnak el, Valian, és én sem teszem. Beérem azzal, amit eddig láttam. És tudod, mi volt az? Egy törekvő, udvarias fiatalember, aki minden erejével azon küzd, hogy megváltozzon. A szellemek értékelik ezt, én pedig hallatlanul nagyra becsüllek érte.

A démon lehajtotta a fejét.

– Megszégyenít a kedvességed, Anira úrnő, de magad is tudod, hogy nem vagyok ura a bennem rejlő fenevadnak.

– Ahogyan egyikünk sem. Mind éreztünk már engesztelhetetlen dühöt, vagy veszítettük el a fejünket bánatunkban…

– Az én dühömnek azért egy árnyalatnyival komolyabb következményei vannak.

Anira bólintott. Emlékezett rá.

– Mindenesetre ki merem jelenteni, hogy megtanultál olvasni – terelte másfelé a szót. – Megfájdul még tőle a szemed?

– Nem… köszönöm. És köszönöm azt is, hogy megtanítottál. Egyszer meghálálom, ígérem.

– Ami azt illeti, ennek tudom is a módját.

Anira ismét mosolygott, bensőségesen, pártfogón, és ez a mosoly széppé tette az arcát, amin pedig jócskán otthagyták a nyomaikat a múló évek. Magasra tornyozott, hosszú ősz haja és csöndes méltósága mindenestől annak az úrnőnek mutatta, akinek Valian címezte, felszabadult viselkedése miatt mégsem tűnt megközelíthetetlen dámának.

– El kell küldenem az egyik fiatal papunkat egy meglehetősen veszélyes helyre – folytatta. – Szeretném, ha elkísérnéd, és vigyáznál rá. Van egy szertartás, amelyet tízévente kell elvégezni, és most éppen a mi rendházunkra került a sor. Eredetileg Kendaront szándékoztam elküldeni, őt azonban nemrégiben szörnyű családi tragédia érte, így nem szeretném zaklatni vele. A többi papunk közül egy sem hajtott még végre ilyen fontos feladatot, és bár ő a legfiatalabb, Mortua közülük a legalkalmasabb. Megteszed nekem, hogy megóvod őt a veszedelmektől, Valian?

A démon tétovázott egy kicsit, aztán szembefordult pártfogójával, és egyenesen az arcába nézett.

– Hibát követsz el, amikor megbízol bennem, Anira úrnő. De ha feladatod van számomra, igyekezni fogok azt a lehető legjobban teljesíteni.

– Egyikünk sem hiba nélkül való, de azt hiszem, ezúttal nem tévedek – felelte a rendházfő. – Kérlek, várj itt, amíg visszatérek Mortuával!

Valian fejet hajtott válasz és egyben búcsú gyanánt is, és csak akkor nézett fel, amikor az ajtó már becsukódott Anira mögött. Akkor visszakönyökölt az ablakba, és engedte, hogy szabadon kalandozzon a tekintete, amerre csak akar.

Sok földet bejárt, miután otthagyta otthona, a démonok lakta Ariann havas pusztaságát, az örök tél földjét, amelynél kegyetlenebbnek talán csak az azt benépesítők bizonyultak, de sehol nem időzött sokáig. Első látásra rettegést keltett mindenkiben, és nem is ok nélkül. Üdítő változatosságnak bizonyult ez a világ, amely sosem hallott még más bolygókról, létsíkokról vagy bármi hasonlóról, bár filozófusai pedzegették már, hogy esetleg rajtuk kívül is létezhet élet. Valian itt tiszta lappal indulhatott, és élt is a lehetőséggel, bár lakozott benne annyi felelősségérzet, hogy jó előre figyelmeztesse az embereket: nem mindig ura az ösztöneinek.

Nagyrészt a szellemek kultuszát tartotta felelősnek azért, hogy így megbíznak benne. Úgy tűnt, a halottak szellemeinek létezését mindenki adottnak veszi, és a túlnyomó többség boldogan cselekszi az akaratukat. Az is igaz volt, persze, hogy ez nem lehetett különösebben nehéz: a szellemek jobbára csak azt várták el a híveiktől, hogy tiszteljék egymást, férjenek meg, és ne ártsanak senkinek, ha nem muszáj. Valian számára egyelőre pokolian nehéz feladatnak tűnt mindez, de becsülettel igyekezett a tanításuk szerint élni.

Mordiniumnak hívták a városállamot, amelynek rendháza – alig öt hónappal korábban – befogadta a démont. Az eltelt idő ellenére a legtöbb testvér még nem találkozhatott az új lakóval, aki Anira Rellamor személyes pártfogását élvezte, és nem is lázadozott ellene. A rendházfő megnyugtató jelenlétében elcsitultak a lelkében háborgó indulatok, és a bűntudata is elviselhetővé szelídült. Anira már az első napon könyvet adott az ifjú kezébe, aki bevallotta, hogy százakat ölt már, de egyetlen betűt sem ismer, és attól a naptól együtt tanulmányozták az olvasás művészetét. Amikor a rendházfőt egyéb, meglehetősen bokros teendői elszólították, Valian gyakran magára maradt a szalonban, vagy éppen visszavonult a kis vendégházba, amelynek kényelmét élvezte. Az ablakból meg-megpillantotta a kolostor egyik-másik lakóját, de egyelőre nem kereste a társaságukat, Anira pedig ez idáig nem is erőltette a dolgot.

Gondolatai közül rohanó léptek zaja zökkentette ki, idegen, Aniráénál jóval könnyebb lépteké. Valian összerezzent egy pillanatra, az izmok megfeszültek a testében. Ösztönei azt diktálták, hogy ugorjon az ajtóhoz, ragadja nyakon a belépőt, taszítsa rá az asztalra, és vágja el a torkát, de ezt már csak azért sem tudta volna kivitelezni, mert a rendház területén sosem viselt fegyvert. Egy pillanattal később azonban elernyedt, amikor rájött, hogy a békés rendházban, a rendházfő nyugodt lakrészében aligha fenyegeti veszély akár őt, akár Anirát. A léptek tulajdonosa nyilván a pap lesz, akit az asszony említett, ő maga pedig lassabban követi, hiszen nem csitri lány már, hogy végigtrappoljon a folyosón. Csitri lány… Valian vonakodva fordult az ajtó felé. Rosszat sejtett.

Az ajtó rövidesen feltárult, és csakugyan egy fiatal hölgy lépett be rajta – mert addigra lelassított, és egészében véve roppant előkelőnek tűnt –, aki a papok jellegzetes fehér köntösét viselte, a démon pedig két dolgot vett észre rajta azonnal: hogy alacsony és sovány, és hogy szinte még gyerek.

A lány felnézett Valianra, és minden elfogódottság nélkül, jó alaposan megszemlélte magának. A tekintete észrevehetően elidőzött az ifjú szoros copfba fogott, vörös haján és széles vállán, aztán elvigyorodott, és rákérdezett:

– Hát te meg miféle szerzet vagy?

– Démon. – Valian érdeklődve várta a papnő reakcióját. Nem tűnt ijedősnek, ezt a javára írta, a hangjában is inkább csengett a szemtelenséggel határos kíváncsiság, mint bizonytalanság vagy undor.

– Nahát! – Az előkelő ifjú hölgy képe akkor omlott össze véglegesen, amikor a lány odaperdült hozzá, és szelesen megragadta a kezét. – Ez iszonyú izgalmasan hangzik! Okvetlenül el kell mondanod magadról mindent!

– Mortua, kérlek, ülj le! – mosolygott rá a rendházfő, és bólintott a védencének is. – Te is, Valian.

– Valiannak hívnak? – fordult az ifjúhoz már a virágmintás karosszékből a papnő. – Én Mortua vagyok, Mortua Mortandis. Harcos-pap. Te meg akkor Valian, a démon. Mi a másik neved?

– Nincs másik nevem. – A lány közvetlensége feszélyezte Valiant, ezért úgy döntött, inkább ő kérdez. – Hány éves vagy?

Mortua elfintorította az orrát.

– Nem mindegy az neked? Teljes jogú pap vagyok, beavatott, ismerek minden rítust és szertartást, és kevesen vannak olyan jóban a szellemekkel, mint én! Nem kéne a koromról megítélni, amikor én… na jó, tizenhat. De úgy látom, neked sincs éppenséggel térdig érő szakállad!

– Nincs – értett egyet Valian, aztán segélykérő pillantást vetett Anirára. Csak a szemével kérte, hogy mondja, tréfa ez az egész. Nem akarhat egy ilyen szeleburdi gyereket küldeni egy nyilván fontos küldetésre, és semmiképp nem akarhatja őt kísérőül adni mellé! A rendházfő azonban csak mosolygott tovább, és figyelte őket rendületlenül.

Annyit mindenképpen el kellett ismerni Mortuáról, hogy aranyos kicsi jószág. Apró termetű, fiús alkatú, nem is karcsú, sokkal inkább girhes, mindehhez pedig kifejező, kedves arcocska járult nagy, szürke szempárral és magas, tiszta homlokkal. A hajára alighanem a semmilyen volt a legtalálóbb jelző: váll fölé érő, gubancos, nagyon vékonyszálú és roppant világosszőke. Ezzel a külsővel olyan is lehetett volna, mint egy kísértet, de a modora alapján inkább egy pajkos kis kobold benyomását keltette. Valójában mindennek inkább látszott, mint felelősségteljes, nagyhatalmú papnőnek. Valian már réges-rég megtanulta, hogy ne ítéljen a külsőségek alapján, Mortua viselkedése mégis megsokszorozta a kétségeit.

– Szóval – a lány mohó pillantást vetett Anirára –, azt mondtad, irtó fontos feladatot készülsz ránk bízni! Nem tudom, Valiannak mi a véleménye, de én csupa fül vagyok!

A rendházfő maga is helyet foglalt, egymás után a szemükbe nézett, aztán végre beszélni kezdett.

– Mit szólnál, Mortua, ha azt mondanám, a Shreior ligetbe küldelek benneteket?

Mortua arcán olyan boldogság tükröződött, mintha éppen most kapott volna egy csokor virágot egy jóképű lovagtól. Anira jobbnak is látta hozzátenni:

– Ugye nem kell emlékeztetnem rá, hogy ez egy nagyon fontos és egyben nagyon veszélyes feladat is?

– Tudom! De… ketten megyünk? Senki más?

– Senki más.

– Hűha! – Mortua nyílt, mustráló tekintete ezúttal Valian izomzatát mérte fel, de olyan kendőzetlenül, hogy annyi erővel akár meg is tapogathatta volna az ifjú karját. – Szóval démon barátunk felér egy egész testőrséggel. Nem rossz! Leteszed az esküt előtte? Vagy már letetted?

– Esküt?

– Hát testvérnek! Belépsz a rendbe, meg minden?

– Foglalkozzunk egyelőre a feladattal – javasolta szelíden a rendházfő.

– Jaj, ne haragudj, Anira, csak úgy örülök! Tudom, hogy nagy dolog, és nem fogom elszúrni, ígérem, csak… csak lelkes vagyok, na, hát ez nem lehet baj! – Mortua felpattant a karosszékből. – Valian mennyit tud a ligetről?

– A semminél is kevesebbet – felelte az említett.

– Akkor Morkhina Szelor neve sem fog sokat mondani.

– Nem.

– Nos, Morkhina papnő volt, valami ötven évvel ezelőtt, ugye, Anira? – A lány oldalt pillantott a rendházfőre, aki igent intett válaszul. – Ráadásul elég nagy nevű. Aztán kiderült, hogy titokban mágiával foglalkozik, ami ugye eleve tilos mindenkinek, hát még egy rendbélinek… Persze megpróbálták megállítani és felelősségre vonni, de nagyobb volt a hatalma, mint amire számítottak. Jó nagy öldöklést rendezett, legyilkolta az elfogására kiküldött Szárnyasokat, meg úgy mellesleg az egész rendházát, ami ott állt, pontosan Shreior Morvalisban, vagy ahogy hívni szoktuk, a Shreior ligetben. Végül sikerült megölni, de hamar rájöttek, hogy a szelleme még rosszabb, mint amilyen életében volt. Szerencsére létezik egy szertartás, amivel a hozzá hasonlókat a haláluk helyszínére lehet láncolni, csak időnként meg kell újítani, különben elszabadulna. Ezt fogom én elvégezni, te meg közben vigyázol rám, nehogy valami roppant találékony módszerrel megakadályozzon benne. Jól mondom, Anira?

A démon zavartan pislogott.

– Azt hittem…

– A szellemek békések, és javunkat akarják – szólt közbe megnyugtató hangon a rendházfő. – Elvétve akad csak közöttük romlott, mint amilyen Morkhina is. – Sóhajtott egy aprót, szeme körül egy pillanatra elmélyültek a szarkalábak. – Nem szívesen küldelek ellene benneteket, mert ravasz és veszélyes. Magam is ott voltam, amikor először bebörtönözték. Ha alábecsülitek, jobb, ha elé sem álltok. – Ez utóbbi szavakat nyilvánvalóan Mortuához intézte, a kis papnő pedig felháborodottan meredt rá, mintegy kikérve magának a feltételezést. – Feltétlenül beszéljétek meg a részleteket, dolgozzatok ki stratégiát, ha szükségesnek látjátok, és szeretném, ha holnapután útnak is indulnátok.

– Milyen messze van ez a Shreior liget? – kérdezte Valian.

– Néhány nap, de nem számít, a szellemek segítségével pár óra alatt odaérünk! – kotyogott közbe Mortua.

Anira felállt – a démon nyomban követte is a példáját –, és kinyitotta az ajtót.

– Mortua elmond neked mindent, amit tudnod kell, Valian. Keress fel bármikor, ha szükségét érzed! A szellemek áldása legyen rajtatok!

A démon válaszul csak meghajtotta magát, Mortua pedig sietősen pukedlizett egyet, aztán már karon is ragadta Valiant, és – annak legnagyobb megrökönyödésére – cibálni kezdte az ajtón túlra.

– Hallod? Gyere már, fel kell világosítsalak, és nem érek rá estig!

Valian megadóan sóhajtott, és ellenállt a késztetésnek, hogy a karja egyetlen lendítésével a falhoz vágja a belecsimpaszkodó papnőt. Hagyta, hogy a lány kirángassa a folyosóra, és nem tudta mire vélni Anira búcsúzóul még elkapott, meglepően vidám mosolyát.

Mortua gondosan becsukta az ajtót maguk mögött, aztán szembefordult új társával.

– Először is együnk valamit! – indítványozta. – Nem láttalak még az étkezőben, de gondolom, azért tudod, merre van…

– Nem. – Valian kezdett beletörődni, hogy képtelen követni a papnő logikai bakugrásait. – De az imént még sietni akartál.

– Gyorsan eszem! – vágta rá reflexből Mortua, és várta a hatást, de a démon nem nevetett. – Figyelj már, úgyis el kell magyaráznom neked, merre megyünk és mit csinálunk, most miért ne ehetnénk közben?

Valian megadta magát. Szótlanul követte a lányt a homokszín falú, tágas folyosók során át egészen a konyháig, amelynek az ajtajában azonban hátramaradt. Jobban szeretett volna Anira társaságában megismerkedni a rend többi tagjával, mint az apró, pergő nyelvű papnő mellett, elsősorban az ő érdekükben. Máris érezte, hogy elhagyja a nyugalom, ami a rendházfő jelenlétében általában eltöltötte, Mortua lelkesedését pedig zavaróan tolakodónak érezte. Igyekezett észben tartani, hogy a lány a bajtársa, de aztán megint csak arra tudott gondolni, milyen képtelen is az egész helyzet.

A papnő egy perc múlva ismét előbukkant, kezében egy akkora darab kelt tésztával, mint az alkarja. Nagylelkűen kettétörte, és a kisebbik darabot a démon felé nyújtotta.

– Diós süti?

Valian elvette, idegenkedve megszagolta, aztán beleharapott.

– Ez jó! – állapította meg.

– Persze, hogy jó. – A lány elindult visszafelé, menet közben rágcsálva a sajátját. – Gyere, keressünk térképeket, aztán leülhetünk!

Egy korábbi keresztfolyosón fordultak balra, és rövidesen meg is érkeztek a rendház könyvtáraként szolgáló kis szobához. Mortua a démon kezébe nyomta félig elfogyasztott étkét, mielőtt átlépte volna a küszöböt. Ügyet sem vetett a polcokon sorakozó, nagyjából harminc kötetre – amelyek jóval nagyobbak és porosabbak voltak annál, amiből Valian olvasni tanult –, hanem egyenesen a túlsó falnál, az ablak alatt álló ládához sietett, felnyitotta a díszes fedelet, és kivett belőle egy jókora halom tekercset. A démon szótlanul nézte, hogyan pillant beléjük, és választja ki azt, amelyikre szüksége van, és alig egy perccel később már ismét azon kapta magát, hogy szótlanul kutyagol a zavartalanul rágó papnő nyomában.

***

[button link=”http://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/regenyek/a-demon-es-a-papno”] A szerzorol[/button]

 

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 8.0/10 (143 votes cast)
22 hozzászólás Szólj hozzá
 1. A történet eleje már első olvasásra is tetszett, de az átírt verzió mindent visz. Egyszerűen megint az történt velem, hogy csak falta a szemem a sorokat, pedig már sokadjára olvastam. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy megunhatatlan. A szereplők már néhány bekezdés alatt megkedveltették magukat velem, ami azért nem túl sok szerző tudott elérni nálam. Nagyon tetszik a higgadtságot árasztó Anira, az ösztöneivel küzdő Valian, és persze a szeleburdi, minden lében kanál Mortua karaktere. Összesítve irtózatosan tetszik, és remélem, hogy hamarosan eljön az idő, amikor sunyiban olvashatom a pad alatt könyv formájában 🙂

 2. Nem voltam valami nagy fantasy olvasó, de egy kedves invitálásnak hála belefogtam ebbe a történetben, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy ott ragadtam Kae West világában. Az első pillanatra szerethető főhősökkel együtt kalandoztam végig a regényt már kétszer, és az volt a legjobb ebben az utazásban, hogy velük együtt tudtam nevetni, aggódni vagy éppen sírni, ha úgy alakult az életük. Ez a regény képes hatni az emberekre, és nem kérdés, hogy aki egyszer belekezd, az jó eséllyel nem bírja letenni, amíg el nem olvasta. Én is így voltam vele, és azóta is úgy gondolom, hogy olyan élményt kaptam tőle – és persze a szerzőtől -, ami nyitottabbá tett a műfaj iránt, és bebizonyította, hogy olvasni jó. És nem csak egyszer. 🙂

 3. Nehéz bármit is mondanom Neked, hisz tulajdonképpen ismered a véleményem… a régi sztoriról.
  Viszont ami tény, az tény. Ez a változat összehasonlíthatatlan az elsővel, ami tipikusan a „nagy sztori” mellékvágánya volt. Már itt, az első fejezetnél is érződik, hogy mennyivel érettebb voltál a megírásakor, s hogy magukat a karaktereket is milyen jól ismered. Egy biztos, ha most lennék első olvasó, epekedve várnám a folytatást, mert a megteremtett hangulat, már itt nagy bonyodalmat hordoz magában. Hiszen elég összevetni Mortua és Valian karakterét, avagy ránézni a démonra, akiben mélyen ott tombol egy másik világ sötétsége és kegyetlensége, amit erőnek erejével rejteget. Anira pedig mindig is a kedvenc mellékszereplőm lesz, az alap, akin valahogy ez az egész világ nyugszik.
  Köszi, hogy olvashattam, remélem, hamarosan nem csak a monitoron látom majd a soraidat, hanem papírlapon is egy helyes borító alatt. 🙂

 4. Na, ebből én sem maradhatok ki. Emlékszem, hogy mennyire beszippantott a hangulata, amikor először olvastam, hogy azonnal megszerettem a karaktereket, akikről szólt. Kae jól ábrázolja a karaktereit, legyen szó az ösztönei és már-már állati agresszivitása ellen küzdő démonról, Mortuáról, akitől legtöbbször a fejét csapkodná az ember a röhögéstől vagy éppenséggel bármelyik fontos, kevésbé fontos hőséről. Kae West egy érdekes, izgalmas és jó kalandra invitálja az embert, az már rajta áll, hogy elfogadja-e. Én elfogadtam, és mindezidáig nem bántam meg.

 5. Igazán magávalragadó sztori, észrevétlenül szeretteti meg magát az emberrel. A világ jól felépített, átgondolt, látszik, hogy Kae nagyon régóta építgeti a saját fantasy-birodalmát.
  Az új kezdés felcsigázó lett, és mivel ennél a verziónál beértem a sztorit, nekem nem okoztak gondot a nevek. A karaktereken pedig így, újraolvasva látszik, hogy mennyit fejlődtek, változtak, alakultak a regény folyamán.
  A sztori hangulata pedig igazán szórakoztató, végig olyan érzésem volt, mintha egy izgalmas szerepjátékba csöppentem volna, és tényleg sajnáltam, amikor véget ért. Remélem, könyv formájában is a kezemben tarthatom majd.

 6. Imádom.
  Imádtam az első verziót és az átírtat is. Először átsiklott fölötte a szemem, aztán valamiért elkezdtem olvasni, és onnantól kezdve nem volt megállás. Megunhatatlan – örök kedvenc. Valianért még most is nagyon odavagyok, Mortua pedig nagyon kedves lány. Őket is, no meg a többi szereplőt is nagyon megszerettem – persze, Valiant a legjobban. Ő egy olyan tökéletes karakter, akiről öröm olvasni, legyen bármilyen is a történet.
  Van neki szép helyem a könyvespolcomon, úgyhogy én nagyon szeretném, ha könyv formájában is olvashatjuk 🙂

 7. Mint már nagyon sokszor mondtam, nagyon, nagyon szeretem a történeted. Egyszerűen fantasztikus. Nem a Fantasy a kedvencem, de annyira szépen és ügyesen írtad meg az egészet, hogy egyszerűen nem lehet a történeted nem szeretni :).

 8. Ez életem első fantasy regénye és nagyon örülök, hogy a véletlennek (és a facebooknak, na meg a játszótérnek) köszönhetően rátaláltam.
  Amikor elolvastam augusztusban az első fejezetet, azonnal magával ragadott a történet. Egyedül az akadályozott meg az olvasásban, hogy alig voltam gépközelben. Aztán októberben belevetettemmagam, 2 nap alatt 34 fejezetet „faltam be” és lefekvéskor alig vártam, hogy ásnap legyen és újra „találkozhassak” Mortuáékkal. Fantasztikus történet, ahogy olvasom, folyamatosan magam előtt látom az eseményeket. Egy pillanatra sem kell elgondolkodni, hogy mi is akart írni az író, mintha egy filmet néznék. És egyszerűen abbahagyhatatlan! Ha nem ugrálna két kis csemete körülöttem, biztosan 1 nap alatt kiolvastam volna.
  És alig várom, hogy végre könyv formájában is elolvashassam, kezembe vehessem, bármikor belelapozgassak. Nagyon remélem, hogy hamarosan ott fog díszelegni a könyvespolcomon!

 9. Ez egy igazán különleges történet! Szeretem a fantasy regényeket, ám ritkán találok olyan könyvet, ami egy teljesen egyedi világból épít ki egy érdekes, fordulatos, szerethető történetet. A legtöbb regényt pár oldal után abbahagytam, mert a rám zúdított információáradat mellett alig történt valami, nagyon száraz volt, és nem volt ami megfogott volna benne. Ám Kae történetével nem így voltam. Igaz, hogy már az első fejezetben rengeteg minden kiderült – hiszen el kellett helyezni a történetet -, de az információkat jól adagolta, és a szereplők feltűnése is színt vitt a sztoriba 🙂 Eleinte rengeteg kérdésem volt, – csodálom is, hogy ilyen türelmesen tudott minden kérdésemre válaszolni, vagy figyelmeztetni, hogy bizonyos dolgokra majd a későbbiek során fény derül -, mégis viszonylag gyorsan beleéltem magam a történetbe, és amikor csak időm engedte a gép előtt ültem és olvastam. Nagyon tetszett az is, hogy Kae minden kis részletre odafigyelt, a kis utalásokra, amik nem hagytak nyugodni, és amik miatt kénytelen voltam mindig, minél gyorsabban folytatni az olvasást, hogy aztán amikor minden kiderül rádöbbenjek, hogy egy mondat, vagy elejtett megjegyzés mire is utalt és csodálkozzam, hogy nekem meg sem fordult az a fejemben! A szereplők pedig nagyon eltaláltak! A karakterek elragadóak, sok van akiket a történet folyamán szerettem meg és akik már eredendően szimpatikusak voltak, és olyanok is akik bár nem igazán lopták be magukat a szívembe, mégis érdekelt a sorsuk, hogy mi lesz velük. Bár úgy gondolom, hogy – mint akármelyik fantasy regényhez – ehhez is kell egyfajta nyitottság, hiszen a nevek, bár nem kevésbé megjegyezhetőek, mint más történetben, mégis különlegesek és egyediek, és ahhoz is kell egy kis idő, hogy teljesen összeálljon a kép magáról a világról is, ám aki nem sajnálja az időt és belekezd, egyáltalán nem bánja meg 🙂 Összességében ez egy nagyon jó sztori, összeszedett, ötletes és egyértelműen a ‘bármennyiszer újraolvasható’ kategóriába tartozik. Nagyon remélem, hogy könyvként is láthatom majd 🙂

 10. A démon és a papnő megálmodott világ, mint mindegyik másik történet is. Mi az, amiben mégis különbözik legtöbb társától? Hogy a legmagasabb hegytől, a legmélyebb barlangig mindent megálmodott a szerzője.
  Nagyon szeretem ezt a történetet: szeretni való karakterek és hamisítatlan fantasy környezet.
  Néha szeretnék Valian és Mortua világában élni.

 11. Kíváncsian kezdtem el olvasni ezt a történetet annak idején, és igazán megszerettem. Ahogy haladtam előre, úgy lett egyre jobb és jobb. Élvezetes, fordulatos, a karakterek jól kidolgozottak. Tényleg nagyon tetszett! 🙂
  Üdv: Gábor

 12. Hű! Nagyon örülök annak, hogy ez itt van! Mellesleg, 36 fejezete ellopta egy éjszakámat, mert a ‘csak belepillantok…’-ból majdnem rendes könyv élménnyel olvastam. Ez ritka, mert utálok képernyőn olvasni. Na, de hogy sablondumát is írjak, a karaktereid imádnivalóak; valahogy úgy szerkesztetted meg őket, hogy az állítólagos kegyetlen démonnak is mindent meg lehet bocsájtani, a Koronásaid eredetiek és ó, a világod! Az a kedvencem. Nem szoktam ilyen típusúakat olvasni (mármint szellemek stb.) de ez valahogy… más. Valósághoz közeli, az érzések és személyiségek miatt. Nem is rizsáznék tovább. Zseniális. Ha valaki nem olvassa el, az én véleményem úgyse fogja tudni visszaadni azt az élményt…:)
  (Megjegyezném szívesen látnám már egy ütős borítóval mondjuk a Libriben…:))

 13. Már a legelső verzió is tetszett, de az átdolgozottól egyenesen le vagyok nyűgözve! A történet olvastatja magát, tipikusan az a sztori, ami egy falásra, hajnalig olvas az ember. Sehol a másutt gyakran előforduló kliséhegyek, az egész olyan egyedi, hogy másképp el sem tudnám képzelni. Szinte minden szereplőt megkedveltem első olvasatra, a személyiségeik kidolgozottak, és igen széles skálán mozognak. A leírások elég érzékletesek ahhoz, hogy el tudjam képzelni a környezetet, de nem túlságosan terjengősek, ami jó, mert így senki nem unatkozik rajta. Az akciójelenetek pedig olyan gondosan kidolgozottak, hogy alapvetően nem is gondolnám: személyedben a női nem egyik tagját tisztelhetjük. Alapjában véve imádom az egészet – pont úgy, ahogy először -, bár igen röstellem, hogy le vagyok maradva az olvasásban. Köszönöm, hogy megörvendeztetsz minket ezzel a remekművel!

 14. Magával ragadó!!
  Kedves Kae! A régebbi verzió is egészen elkápráztatott, de az új tökéletesen kidolgozott! Ezt vártam!
  Csodálatos, hogy egyszer már olvastam a történetedet (és nem is akárhogy, mert néhány nap alatt faltam be majdnem húsz fejezetet), és úgy érzem, százszor is el tudnám olvasni, és ugyanúgy élvezném! Szeretem a választékos és könnyed fogalmazásodat, a karaktereket, a finom kis rezdüléseket, amiktől életre kel ez a történet. Köszönöm a háttér információkat – ezek nagyon kellettek bele, és nagyon ügyesen adagoltad őket!
  Szerintem nagyon sokan keresik az ilyen regényt. Mert Valian minden tisztátalansága ellenére szerethető (sőt, szerintem kevés lányolvasó nem fog belé szerelmesedni) – és mert Mortua bár egy hebrencs leányka, de tele van jó érzéssel, felelősségérzettel és elszántsággal. Nem is beszélve a több szereplőről, akiket szintén könnyen a szívünkbe fogadunk. Azt vettem észre, hogy amikor megszületik egy hasonló kaliberű karakter, mint mondjuk Valian, az író döntő többségben ott rontja el, hogy hivalkodó érzelmekkel és tulajdonságokkal ruházza fel szereplőjét. Valianban pont az a szép, hogy múltja és megjelenése ellenére csupa finom aprólékossággal kezeled őt. Te nem esel abba a hibába, mint sokan; nem rágod a szánkba a történetet és a szereplők ha szélsőséges jellemek is, mégsem giccsesek. Nem tudom, érthető-e, mire gondolok.
  Szívből remélem, hogy hamarosan egy könyv lapjain láthatom viszont kedvenceimet! És nagyon-nagyon gratulálok!

 15. *.* ×keresi a szavakat, még a szendvicsét is félre kellett tennie×.

  Na, komolyra fordítva a szót, nekem nagyon tetszett, de… Kezdem a szőrszálhasogatással, abban mindig is jó voltam. Az első pár sornál felvontam a szemöldökömet, és kicsit kapkodtam a fejem, mert hiányoltam belőle valamit. Még mindig fogalmam sincs, hogy mi az, talán nem is baj. Aztán túljutottam az első néhány soron, és rabul lettem ejtve.
  Tudom, ez most talán furán hangozhat, de olyan kétpercenként ugráltam fel, hogy csináljak valamit, miközben olvastam. Nos, ez nálam pozitív hatás! De tényleg. valami megmozdult bennem, miközben olvastam. Miközben ráhangolódom egy írásra, ugrálok, mint egy speeden élő bolha. Ez még túl rövid volt ahhoz, hogy igazán azonosulni tudjak ezzel a világgal, de bőven elég volt ahhoz, hogy azt mondjam, „AKAROM!!!”.
  Van valami elragadó a stílusodban. Nincsenek hihetetlenül hosszú leírások, amik felett az ember egy idő után elsiklik, majd azt kérdezi magától: „Hol is tartottam?”. Eleinte nekem hiányoztak (és íme, megválaszoltam magamnak, mi is bökte a csőröm), aztán kész, vége, képzavar… Egyszerűen jó.
  Tetszenek a karakterek. Kicsit ódzkodni szoktam a rideg férfi és a szeleburdi nő szereplőpárostól, de most fel sem merült bennem, hogy ez problémát okozzon. Látszik, hogy a „rideg férfiban” sokkal több van, mint a legtöbben, és első olvasásra sem a tipikus „elküldök-mindenkit-melegebb-éghajlatra-mert-én-vagyok-az-ász” típusú. Na, nem lényeges, imádom. Aranyos. A lány pedig… hát, az első pillanatban végigfutott a hátamon a hideg, aztán a következő reakció: „Hát ez mekkora forma!”, s végül a harmadik, ami tartja magát: „Hát ez nagyon aranyos.” Ő is többet mutat magából, mint a tipikus, ezerszer elhasznált karakter.
  A történet hangulatában is van valami különleges. Egyelőre nem tudom megmagyarázni, mi is az… talán nem is baj. Akkor tudok igazán szeretni valakit/valamit, amikor fogalmam sincs arról, mi is az, ami igazán magával ragadott.
  Na, azt hiszem, így is egy kisregényt írtam, úgyhogy még pár sor, és csöndben maradok.
  Szóval A démon és a papnő könyv formájában? IGEN! Megvenném? Még szép!

 16. A démon és a papnő az a típusú történet, amely azonnal magába szippant. Észre sem veszed, melyik az a pillanat, amikor már lényegében nem a sorokat követed a szemeddel, hanem ott vagy a történetben, Mortua és Valian oldalán, készen arra, hogy kövesd őket, bármerre is vezetik hőseinket a szellemek. A szerző olyan hús – vér szereplőket alkotott, hogy valósággal kilépnek a lapok közül, a világuk pedig eleven, élénk színekkel megrajzolt, olyan, amiben bárki szívesen élne. Ebben a csodás, tarka mesében tökéletes arányban keveredik a bajtársiasság, a kaland, a mágia és a románc. Nem sok kell hozzá, hogy valóságos függővé válj, ha olvasni kezded. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki olyan olvasmányra vágyik, ami kikapcsolja, más világokba kalauzolja, megnevetteti vagy épp megdobogtatja a szívét. Imádom!

 17. Izgalmasnak ígérkezik, és nagyon tetszett az első részlet. Bár túl sok minden nem történik, mégis mozgásban van az egész. Lendületes, jól megfogalmazott szerintem.
  Három dolgon akadt meg a szemem, remélem nem neheztelsz meg érte, de amikor, arról írsz, hogy „Magasra tornyozott, hosszú ősz haja és csöndes méltósága mindenestől annak az úrnőnek mutatta, akinek Valian címezte, felszabadult viselkedése miatt mégsem tűnt megközelíthetetlen dámának.” hát ott összeugrott a szemöldököm. A „címezte” szó nagyon kiugrik, megakaszt az olvasásban, nem odaillő. Értem én, hogy ezzel akartad érzékeltetni, hogy felnéz rá, mégis szerencsésebb lenne valami más találnod a helyébe, vagy átszerkeszteni, meghúzni a mondatot.
  A másik a „csitri lány” kifejezés volt. A csitri tudomásom szerint csak lány lehet, így a csitri lány felesleges halmozás, duplikálás, és szinte az olvasó szemébe kiált.
  „hogy szótlanul kutyagol a zavartalanul rágó papnő nyomában.” – ebben a mondatban a „rágó szócska akasztott meg. A rágcsálók rágnak, egy kis papnő majszoljon, eszegessen, de ne rágjon! 🙂 Persze a Te gyermeked az írás, és Te tudod a leginkább, mi illik a karaktereidhez, de nekem jobban esett volna azt olvasni, hogy Mortua majszol. 🙂
  Mást nem találtam, valószínűleg azért, mert magával ragadott a történet. Kíváncsivá tettél a folytatást illetően. 🙂 Köszönöm, hogy olvashattam az írásodat!

 18. Itt is megemlíteném, mert mint kiderült, volt, akinek elkerülte a figyelmét: alább, a facebookos felületen válaszoltam az itt kapott véleményekre is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük